Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 29 maja 2024 r.

Przejrzyste postępowanie z danymi osobowymi jest dla nas bardzo ważne. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o tym, jakie dane osobowe gromadzimy, w jakim celu i komu je przekazujemy. Regularnie przeglądamy i aktualizujemy niniejszą politykę prywatności, aby zapewnić maksymalną przejrzystość.

Przegląd

1. jakie dane gromadzimy

1.1 Ogólne dane osobowe

Przetwarzamy Państwa ogólne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkiego rodzaju informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba fizyczna jest możliwa do zidentyfikowania, jeśli na podstawie dostępnych informacji można wyciągnąć wnioski dotyczące tożsamości tej osoby.
Przykład: Pana/Pani imię i nazwisko, adres IP i adres domowy stanowią dane osobowe.

1.2 Dostarczone dane

Często sami przekazują nam Państwo swoje dane osobowe. Za każdym razem, gdy wprowadzają Państwo swoje dane osobowe i przesyłają je do nas, uznaje się, że zostały nam one przekazane. Przekazywanie nam danych jest zasadniczo dobrowolne, ale czasami jest absolutnie konieczne, aby móc korzystać z naszych usług.
Przykład: wprowadzają Państwo swoje dane w formularzu kontaktowym lub rejestrują się w celu otrzymywania newslettera

1.3 Zebrane dane

Gdy korzystają Państwo z naszych usług, czasami gromadzimy Państwa dane bez konieczności Państwa aktywnego udziału. Dane te to zazwyczaj dane dotyczące Państwa urządzenia oraz dane dotyczące zachowania użytkownika.
Przykład: Gromadzimy dane dotyczące systemu operacyjnego urządzenia, z którego korzystali Państwo w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej.

1.4 Rozwój produktu

Staramy się stale ulepszać naszą ofertę. W tym celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe do rozwoju i ulepszania naszych produktów i usług.
Przykład: Gromadzimy dane dotyczące zachowania odwiedzających na stronie internetowej, aby stale poprawiać przyjazność dla użytkownika.

1.5 Transfer danych

Przekazujemy Państwa dane osobowe firmom, które mogą samodzielnie decydować o sposobie ich wykorzystania. Zazwyczaj dzieje się tak, ponieważ jest to konieczne do zachowania zgodności z przepisami prawa, gdy niespłacony dług jest przekazywany do agencji windykacyjnej lub w celu wykrycia nieuczciwej działalności.
Przykład: Przepis prawny zobowiązuje nas do przekazania Państwa danych organowi.

1.6 Na całym świecie

Współpracujemy z dostawcami z całego świata w celu przetwarzania Państwa danych osobowych. Dzięki temu możemy korzystać z globalnej oferty i uzyskać dostęp do najlepszych i najbardziej niezawodnych usług. Kraj, do którego dane są eksportowane, może nie mieć takich samych standardów ochrony danych jak Szwajcaria.
Przykład: Korzystamy z usług dostawcy usług w chmurze, takiego jak Google, który ma siedzibę w USA.

2. z jakich usług korzystamy

2.1 YouTube

YouTube to portal internetowy umożliwiający witrynom osadzanie filmów wideo. W szczególności można zarejestrować następujące informacje:

 • Adres IP
 • Informacje techniczne, takie jak przeglądarka, system operacyjny lub rozdzielczość ekranu
 • Interakcje z materiałem wideo

Adres IP jest anonimizowany przez YouTube, więc nie jest już możliwe odniesienie osobiste. Jeśli posiadają Państwo konto Google i są zalogowani, YouTube może również przetwarzać Państwa dane na różnych urządzeniach.

2.2 Czcionki internetowe Google

Używana przez Państwa przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami Google. Informuje to Google, że nasza strona internetowa została odwiedzona za pośrednictwem Państwa adresu IP. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje standardowej czcionki.

2.3 Google Analytics

3. co robimy?

echo charlie (Bahnhofplatz 7, 7000 Chur) prowadzi stronę internetową echo-charlie.app (zwaną dalej „my” lub „nas”). Na tej stronie internetowej mogą Państwo uzyskać informacje o naszej organizacji, skorzystać z naszych usług online i skontaktować się z nami.

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności informujemy Państwa w sposób przejrzysty i zrozumiały o tym, jakie dane gromadzimy za pośrednictwem naszej strony internetowej i jak z nimi postępujemy.

4. o czym informujemy?

 • Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?
 • Jakie dane są gromadzone;
 • Cel gromadzenia tych danych;
 • Komu przekazujemy te dane;
 • W jaki sposób mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych?
 • Jakie prawa Państwu przysługują i jak mogą ich Państwo dochodzić.

5. definicje terminów

5.1 Czym są dane osobowe?

Dane osobowe (synonim terminu „dane osobowe”) to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to na przykład imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, adres e-mail lub numer telefonu, a także adres IP. Dane dotyczące osobistych preferencji, takich jak zajęcia rekreacyjne lub członkostwo, również stanowią dane osobowe.

5.2 Czym są szczególne kategorie danych osobowych?

Szczególne kategorie danych osobowych (synonim terminu „dane szczególnie wrażliwe”) to:

 • Dane dotyczące poglądów lub działalności religijnej, ideologicznej, politycznej lub związkowej;
 • Dane dotyczące zdrowia, prywatności, pochodzenia rasowego lub etnicznego, życia seksualnego i orientacji seksualnej;
 • Dane dotyczące postępowań administracyjnych lub karnych oraz sankcji, a także dane dotyczące środków pomocy społecznej;
 • Dane genetyczne i biometryczne, które jednoznacznie identyfikują osobę.

Jeśli jest to konieczne i jeśli sami Państwo ujawnią nam te dane, możemy przetwarzać dane należące do specjalnej kategorii danych osobowych. W takim przypadku ich przetwarzanie podlega ściślejszej poufności.

5.3 Na czym polega przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie (synonim terminu „edycja”) to każde postępowanie z danymi osobowymi, niezależnie od zastosowanych środków i procedur, w szczególności pozyskiwanie, przechowywanie, zatrzymywanie, wykorzystywanie, modyfikowanie, ujawnianie, archiwizowanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.

5.4 Czym jest ujawnienie danych osobowych?

Jest to przekazywanie lub udostępnianie danych osobowych, np. publikacji lub ujawnienia stronie trzeciej.

6. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony Państwa danych przez nas, mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych:

Luca Golland
echo charlie GmbH
Plac Dworcowy 7
7000 Chur
Szwajcaria
support@echo-charlie.app

7. bezpieczeństwo danych

Będziemy przechowywać Państwa dane w sposób bezpieczny i podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony Państwa danych przed utratą, dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą.

Nasi partnerzy umowni i pracownicy, którzy mają dostęp do Państwa danych, są zobowiązani do przestrzegania przepisów o ochronie danych. W niektórych przypadkach konieczne będzie przekazanie przez nas Państwa zapytań spółkom z nami powiązanym w ramach realizacji zamówienia. Również w takich przypadkach Państwa dane będą traktowane jako poufne.

Na naszej stronie internetowej używamy metody SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Państwa przeglądarkę.

8. prawa osób, których dane dotyczą

8.1 Prawo do informacji
W każdej chwili mogą Państwo zażądać informacji na temat przechowywanych przez nas Państwa danych. Prosimy przesłać wniosek o udzielenie informacji wraz z wiarygodnym dowodem tożsamości na adres support@echo-charlie.app. Informacje są przekazywane na piśmie lub w innej formie, w razie potrzeby również elektronicznie. Na Pana/Pani życzenie możemy również przekazać Panu/Pani informacje ustnie, pod warunkiem, że może Pan/Pani potwierdzić swoją tożsamość w innej formie. Jeśli złożą Państwo wniosek o udzielenie informacji drogą elektroniczną, udzielimy informacji w standardowym formacie elektronicznym, chyba że określą Państwo inaczej. Informacje te są zazwyczaj bezpłatne. Jeśli wymagane są dodatkowe kopie, może zostać naliczona rozsądna opłata. Prawo do uzyskania kopii przetwarzanych danych nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób. W przypadku wyraźnie nieuzasadnionych lub nadmiernych żądań udzielenia informacji zastrzegamy sobie prawo do odmowy udzielenia informacji w granicach prawa lub do naliczenia odpowiedniej opłaty. Na rozpatrzenie Państwa wniosku przysługuje ustawowy termin 30 dni. Ze względu na złożoność i dużą liczbę zapytań, w razie potrzeby możemy przedłużyć ten okres o kolejne dwa miesiące. Zostaną Państwo poinformowani o przedłużeniu terminu w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o udzielenie informacji. Jednocześnie zostaną Państwo poinformowani o przyczynach przedłużenia.
8.2 Anulowanie i sprostowanie
Mają Państwo możliwość zażądania usunięcia, poprawienia lub uzupełnienia swoich danych w dowolnym momencie, pod warunkiem, że nie istnieją żadne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych lub wymóg zezwolenia prawnego stanowiący inaczej. Prosimy pamiętać, że wykonywanie Państwa praw może być sprzeczne z umowami i może mieć odpowiedni wpływ na wykonanie umowy (np. przedwczesne anulowanie umowy lub konsekwencje kosztowe).
8.3 Ograniczenie przetwarzania
Mają Państwo również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania, jeśli kwestionują Państwo dokładność tych danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, dane nie są już wymagane lub sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu. Jeśli przetwarzanie danych jest ograniczone, mogą one być jedynie przechowywane. Wszelkie dalsze przetwarzanie może odbywać się wyłącznie za Państwa zgodą, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, w celu ochrony praw innej osoby lub z uwagi na ważny interes publiczny. Zostaną Państwo powiadomieni o zniesieniu ograniczenia.
8.4 Prawo do wyprowadzania i przekazywania danych
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania swoich danych w powszechnie używanym formacie pliku lub (jeśli jest to technicznie wykonalne) do przesłania ich stronie trzeciej, jeśli przetwarzamy Pana/Pani dane automatycznie i jeśli:
 • wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych; lub
 • ujawnili Państwo dane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy.
8.5 Prawo do sprzeciwu
Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych z przyczyn wynikających z Pana/Pani szczególnej sytuacji. profilowanie, które opiera się na naszych uzasadnionych interesach. Prawo to dotyczy również przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.
8.6 Procedura prawna
Jeśli przetwarzanie danych osobowych ma na Państwa wpływ, mają Państwo prawo dochodzić swoich praw w sądzie lub wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w Szwajcarii jest Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Informacji.

9. ogólne przetwarzanie danych

9.1 Jakie dane przetwarzamy od Państwa i od kogo je otrzymujemy?

Przede wszystkim przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo przekazują lub które gromadzimy podczas obsługi naszej strony internetowej. Możemy również otrzymywać Państwa dane osobowe od osób trzecich. Mogą to być następujące kategorie:

 • Podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko, adres, data urodzenia itp.);
 • Dane kontaktowe (numer telefonu komórkowego, adres e-mail itp.);
 • Dane finansowe (np. szczegóły konta);
 • Identyfikatory internetowe (np. identyfikatory plików cookie, adresy IP);

Dane te mogą pochodzić z następujących źródeł:

 • Informacje z publicznie dostępnych źródeł (np. media, Internet);
 • Informacje z rejestrów publicznych (np. rejestr handlowy, rejestr windykacyjny, rejestr gruntów);
 • Informacje związane z postępowaniami urzędowymi lub sądowymi;
 • Informacje dotyczące Pana/Pani funkcji i działań zawodowych (np. sieci zawodowe);
 • Informacje o Panu/Pani w korespondencji i na spotkaniach z osobami trzecimi;
 • Informacje kredytowe (w zakresie, w jakim przetwarzamy transakcje osobiste z Państwem);
 • Informacje o Panu/Pani, które przekazują nam osoby z Pana/Pani otoczenia, abyśmy mogli zawierać lub przetwarzać umowy z Panem/Panią;
 • Dane związane z korzystaniem ze strony internetowej.
9.2 Na jakich warunkach przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane w dobrej wierze i zgodnie z celami określonymi w niniejszej polityce prywatności. Zwracamy uwagę na przejrzyste i proporcjonalne przetwarzanie danych.

Jeśli w wyjątkowych przypadkach nie jesteśmy w stanie przestrzegać tych zasad, przetwarzanie danych może być nadal zgodne z prawem, ponieważ istnieje uzasadnienie. Jedno z możliwych uzasadnień jest następujące:

 • Państwa zgoda;
 • wykonania umowy lub środków przedumownych;
 • spełnienie wymogów prawnych;
 • nasze uzasadnione interesy, pod warunkiem, że Państwa interesy nie są nadrzędne.

Mogą być Państwo zobowiązani do przekazania nam określonych danych osobowych, abyśmy mogli nawiązać wzajemne relacje biznesowe. Bez takich danych zazwyczaj nie jesteśmy w stanie przetworzyć umowy. W normalnych okolicznościach nie można korzystać ze strony internetowej, jeśli nie zostaną ujawnione pewne informacje zabezpieczające ruch danych, takie jak Państwa adres IP.

9.3 W jaki sposób mogą Państwo wycofać swoją zgodę?

Jeśli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w określonych celach, będziemy przetwarzać Państwa dane w ramach tej zgody, chyba że będziemy mieć inne uzasadnienie lub spełnione zostanie inne upoważnienie.

Może Pan/Pani odwołać swoją zgodę na przyszłość w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w nocie prawnej. Anulowanie nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które już miało miejsce i pozostaje ważne.

9.4 W jakich przypadkach przekazujemy Państwa dane osobom trzecim?

a.
Zasada
Być może będziemy musieli skorzystać z usług stron trzecich lub firm powiązanych i zlecić im przetwarzanie Państwa danych (tzw. podmioty przetwarzające). Wymieniono kategorie odbiorców:

 • Firma księgowa, powiernicza i audytorska;
 • Firmy konsultingowe (doradztwo prawne, podatki itp.);
 • Dostawca usług IT (hosting, wsparcie, usługi w chmurze, projektowanie stron internetowych itp;)
 • dostawców usług płatniczych (wyłącznie za Państwa uprzednią zgodą);
 • Dostawca usług śledzenia, konwersji i reklamy.

Zapewniamy, że dane są przekazywane wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą, pod warunkiem, że nie wiąże się to z przetwarzaniem danych na zlecenie. Zapewniamy również, że te osoby trzecie i nasze spółki stowarzyszone przestrzegają wymogów ochrony danych i traktują Państwa dane osobowe w sposób poufny. Możemy być również zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych władzom.

b. Ujawnianie informacji partnerom i firmom współpracującym
W niektórych przypadkach współpracujemy z różnymi firmami i partnerami, którzy umieszczają swoje oferty na naszej stronie internetowej. Mogą Państwo rozpoznać, że jest to oferta strony trzeciej (oznaczona jako „reklama”).

Jeśli skorzystają Państwo z takiej oferty, przekażemy Państwa dane osobowe odpowiedniemu partnerowi lub firmie współpracującej (np. nazwa, funkcja, komunikacja itp.), z którego oferty chcą Państwo skorzystać, pod warunkiem, że wcześniej wyraźnie wyrazili Państwo na to zgodę. Ci partnerzy i firmy współpracujące są niezależnie odpowiedzialne za dane osobowe, które otrzymują. Po przekazaniu danych zastosowanie mają przepisy dotyczące ochrony danych obowiązujące u danego partnera.

c. Transfer za granicę
W pewnych okolicznościach Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane spółkom za granicą w ramach realizacji zamówienia. Firmy te są zobowiązane do ochrony danych w takim samym stopniu jak my. Transmisja może odbywać się na całym świecie.

Jeśli poziom ochrony danych nie odpowiada poziomowi w Szwajcarii, przeprowadzamy uprzednią ocenę ryzyka i umownie zapewniamy, że gwarantowany jest taki sam poziom ochrony jak w Szwajcarii (np. za pomocą nowych standardowych klauzul umownych Komisji UE lub innych prawnie przewidzianych środków). Jeśli nasza ocena ryzyka będzie negatywna, podejmiemy dodatkowe środki techniczne w celu ochrony Państwa danych. Mogą Państwo uzyskać dostęp do standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej pod poniższym linkiem.

9.5 Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji indywidualnych celów, dla których dane zostały zgromadzone.

Dane dotyczące umów przechowujemy dłużej, ponieważ jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa. W szczególności musimy przechowywać komunikację biznesową, zawarte umowy i dokumenty księgowe przez okres do 10 lat. Jeśli nie będziemy już potrzebować takich danych od Państwa w celu świadczenia usług, ich dalsze przetwarzanie zostanie ograniczone i będziemy je wykorzystywać wyłącznie do celów księgowych i podatkowych.

10. przetwarzanie danych

10.1 Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

Jeśli odwiedzają Państwo jedynie stronę echo-charlie.app, tj. jeśli nie rejestrują się Państwo ani w inny sposób nie ujawniają informacji, gromadzone będą wyłącznie dane, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła na nasz serwer. Dane te są technicznie niezbędne do działania strony internetowej.

Jakie dane przetwarzamy?
Następujące dane są przetwarzane w szczególności w celu udostępniania strony internetowej i tworzenia plików dziennika:

 • Nazwa dostawcy usług internetowych
 • Adres IP
 • Informacje techniczne, takie jak przeglądarka, system operacyjny lub rozdzielczość ekranu
 • data i godzina dostępu
 • Adres URL strony odsyłającej

Danych tych nie można przypisać do konkretnej osoby i nie są one łączone z innymi źródłami danych.

W jakim celu przetwarzamy dane?

Pliki dziennika są przetwarzane w celu zagwarantowania funkcjonalności strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Komu przekazujemy dane?

Przekazywanie danych przez nas opiera się na naszych oświadczeniach dotyczących przekazywania danych.

Jak mogą Państwo zapobiec przetwarzaniu danych?

Dane są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W związku z tym dane są usuwane po zakończeniu każdej sesji. Przechowywanie plików dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej; w związku z tym nie mają Państwo możliwości sprzeciwienia się temu, chyba że nie odwiedzają Państwo naszej strony internetowej.

10.2 Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie operacyjnym Państwa urządzenia za pomocą przeglądarki, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Pliki cookie nie uszkadzają Państwa komputera i nie zawierają wirusów. Niektóre pliki cookie są technicznie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty. Inne pliki cookie są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia.

W jakim celu przetwarzamy dane?

Używamy plików cookie, abyśmy mogli wykorzystać zebrane dane w celu uczynienia naszej strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną. W szczególności używamy plików cookie do zapisywania Państwa preferencji (np. ustawień języka i lokalizacji), aby zapewnić szybkie dostarczanie i atrakcyjną prezentację treści strony internetowej (np. poprzez użycie czcionek i sieci dostarczania treści) oraz do analizy korzystania z tej strony internetowej w celu oceny statystycznej i ciągłego ulepszania (zazwyczaj przy użyciu plików cookie stron trzecich). Szczegółowe cele, do których wykorzystujemy (technicznie zbędne) pliki cookie, można znaleźć w poniższych wyjaśnieniach w niniejszej polityce prywatności.

Komu przekazujemy dane?

Przekazywanie danych przez nas opiera się na naszych oświadczeniach dotyczących przekazywania danych. Ponadto należy przestrzegać następujących informacji dotyczących indywidualnego przetwarzania danych zawartych w niniejszej polityce prywatności.

Jak mogą Państwo zapobiec przetwarzaniu danych?

Pliki cookie są przechowywane na Państwa komputerze. Mogą je Państwo całkowicie usunąć, wyłączyć lub ograniczyć ich przesyłanie, zmieniając ustawienia w przeglądarce. W przypadku dezaktywacji plików cookie na naszej stronie internetowej może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie.

Instrukcje dla najpopularniejszych przeglądarek można znaleźć tutaj:

 • Dla Chrome od Google
 • Dla Safari od Apple
 • Dla przeglądarki Edge od Microsoft
 • Dla przeglądarki Firefox firmy Mozilla

W przypadku plików cookie, które są wykorzystywane do pomiaru sukcesu i zasięgu lub do celów reklamowych, ogólny sprzeciw („opt-out”) jest możliwy w przypadku wielu usług za pośrednictwem Network Advertising Initiative (NAI), YourAdChoices (Digital Advertising Alliance) lub Your Online Choices (European Interactive Digital Advertising Alliance, EDAA).

11. Czy nasza polityka prywatności zawsze pozostanie taka sama?

Możemy zmienić niniejszą politykę prywatności w dowolnym momencie. Zmiany zostaną opublikowane na stronie echo-charlie.app. Nie będą Państwo informowani osobno.