Zamówienie

Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie.
Proszę przeczytać i potwierdzić warunki:

„echo charlie” GmbH
Plac Dworcowy 7
7000 Chur
www.echo-charlie.app
support@echo-charlie.app

Przegląd

Status: czerwiec 2024 r.

A Generał

A.1. Zakres warunków umownych

echo charlie” GmbH dostarcza klientowi produkty lub świadczy usługi różnego rodzaju. Postanowienia te regulują warunki dla poszczególnych rodzajów umów w poniższych sekcjach. Postanowienia wymienione w sekcji A regulują te punkty, które mają zastosowanie do wszystkich rodzajów umów.
Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWH okażą się nieważne lub nieskuteczne, zostaną one zastąpione postanowieniem, które jest najbardziej zbliżone do zamierzonego celu nieważnych lub nieskutecznych postanowień. Ponadto ważność i skuteczność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.
Zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Umowy zostaną podane do wiadomości klientów w odpowiedni sposób. Wejdą one w życie bez pisemnego sprzeciwu klienta w ciągu jednego miesiąca.

A.2. Umowa indywidualna

Zobowiązanie do dostawy lub wykonania świadczenia ze strony „echo charlie” GmbH lub klienta powstaje z chwilą zawarcia indywidualnej umowy. Następuje to poprzez podpisanie ważnej oferty, potwierdzenie zamówienia lub poprzez zamówienie online, zamówienie w sklepie z aplikacjami lub złożenie zamówienia przez klienta. Zawierając indywidualną umowę, klient wyraźnie uznaje obowiązywanie odpowiednich ważnych warunków umownych.
Dostawa produktów podlega zasadom prawa sprzedaży. O ile poniżej nie uzgodniono inaczej, zastosowanie mają przepisy art. 184 i nast. szwajcarskiego kodeksu zobowiązań. W przypadku braku odmiennego pisemnego porozumienia, każdą indywidualną dostawę należy traktować jako odrębną umowę kupna.
Usługi podlegają prawu zwykłej umowy. O ile poniżej nie uzgodniono inaczej, zastosowanie mają przepisy art. 394 i nast. szwajcarskiego kodeksu zobowiązań. Umowa innego rodzaju, w szczególności umowa o dzieło (umowa serwisowa/ umowa o świadczenie usług gorącej linii), wymaga formy pisemnej. Zawarcie umowy o dzieło wymaga starannego wyjaśnienia życzeń klienta i stanu faktycznego sprawy. O ile nie uzgodniono inaczej, wyjaśnienia te są przeprowadzane zgodnie z zasadami świadczenia usług i są wynagradzane zgodnie z tymi zasadami.
Instalacja produktów podlega zasadom przewidzianym dla świadczenia usług, uzupełnionym o następujące postanowienia szczególne.

A.3. Ochrona praw spółki „echo charlie” GmbH

Klient zobowiązuje się do poszanowania wszystkich praw „echo charlie” GmbH (np. własności intelektualnej, praw autorskich i praw użytkowania) oraz do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby naruszyć te prawa.

A.4. Ochrona danych

echo charlie” GmbH i klient są zobowiązani do traktowania danych i informacji, które nie są ogólnie dostępne, jako poufne, tj. do wykorzystywania ich wyłącznie w ramach wzajemnych stosunków handlowych.

A.5. Odpowiedzialność klienta

Klient ponosi odpowiedzialność za wybór i stosowanie produktów oraz za osiągnięte wyniki. Jest on również odpowiedzialny za niezbędne środki bezpieczeństwa w celu ochrony programów i przechowywanych danych przed zniszczeniem, kradzieżą lub niewłaściwym wykorzystaniem, a w szczególności za tworzenie kopii zapasowych i ich odpowiednie przechowywanie.

A.6. Zobowiązanie klienta do zapewnienia wsparcia

Klient zobowiązuje się do wspierania działalności „echo charlie” GmbH. W szczególności jest on zobowiązany do nieodpłatnego stworzenia wszelkich wymogów technicznych, operacyjnych i kadrowych w swoim przedsiębiorstwie, o ile są one niezbędne do prawidłowego świadczenia usług przez „echo charlie” GmbH. Obejmuje to wyznaczenie osób kontaktowych, terminowe dostarczanie odpowiednich informacji, dostarczanie dokumentów, weryfikację i akceptację koncepcji, zapewnienie zaplecza przestrzennego i technicznego zgodnie ze specyfikacjami instalacyjnymi „echo charlie” GmbH oraz dostarczanie danych testowych.

A.7. Daty/godziny pracy

Przybliżone terminy dostawy i realizacji uzgodnione w odpowiedniej indywidualnej umowie obowiązują z zastrzeżeniem zdarzeń siły wyższej, takich jak wojna, strajk, trudności transportowe, awaria Internetu i oficjalne zakazy importu, a także opóźnienia w dostawie przez dostawców „echo charlie” GmbH.
echo charlie” GmbH świadczy swoje usługi w normalnych godzinach pracy, w zależności od dostępności swoich pracowników. Uznaje się, że jest to czas od 08:00 do 12:00 i od 13:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i piątków lokalnych.

A.8. Zastępstwo

echo charlie” GmbH jest uprawniona do wezwania osób trzecich do realizacji usług lub do przekazania realizacji usług osobom trzecim.

A.9. Cechy produktu

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych i właściwości produktu, pod warunkiem, że nie zagraża to funkcjonalności i nie wpływa negatywnie na zamierzone użytkowanie przez klienta. Wszelkie różnice w cenie zostaną uwzględnione.

A.10. Ceny i warunki płatności

A.10.1. Ceny

Ceny za poszczególne dostawy lub usługi (opłaty licencyjne, ceny sprzedaży, opłaty itp.) są określone w poszczególnych umowach. Obejmują one wszystkie podatki i cła obowiązujące w momencie zawarcia umowy.

A.10.2. Koszty transportu i wysyłki

O ile nie uzgodniono inaczej, koszty transportu i wysyłki ponosi klient.

A.10.3. Opłaty

echo charlie” GmbH jest upoważniona do dostosowania wysokości okresowych (powtarzających się) opłat za umowy serwisowe i stawek godzinowych za usługi na początku każdej nowej umowy lub roku kalendarzowego zgodnie ze zmienionymi czynnikami kosztowymi. Takie korekty zostaną ogłoszone przez „echo charlie” GmbH co najmniej 3 miesiące przed ich wejściem w życie.

A.10.4. Fakturowanie

Przy zawieraniu indywidualnej umowy, która przekracza kwotę netto ks. 10.000, „echo charlie” GmbH może zafakturować jedną trzecią kwoty w momencie złożenia zamówienia, a pozostałe dwie trzecie po dostawie lub wykonaniu usługi. Opłaty okresowe są fakturowane z góry w cyklu rocznym. We wszystkich innych przypadkach „echo charlie” GmbH wystawi klientowi fakturę po dostawie lub wykonaniu usługi, przy czym dopuszczalne są dostawy częściowe.

A.10.5. Dojrzałość

Wszystkie faktury są płatne netto w uzgodnionym terminie. W przypadku zwłoki, odsetki za zwłokę w wysokości 5% będą należne od pierwszego upomnienia od daty wymagalności.

A.10.6. Prawo do anulowania

Jeżeli klient zalega z płatnością, „echo charlie” GmbH jest uprawniona do odstąpienia od umowy po upływie wyznaczonego na piśmie terminu dodatkowego wynoszącego co najmniej 10 dni oraz do odebrania dostarczonych produktów lub zawieszenia dostępu do platformy internetowej. Ponadto „echo charlie” GmbH ma prawo do odszkodowania za niedogodności i utratę zysków w wysokości 25% uzgodnionej ceny lub opłat należnych za 6 miesięcy.

A.10.7. Kompensacja

Klient jest uprawniony wyłącznie do potrącenia roszczeń wzajemnych uznanych na piśmie przez „echo charlie” GmbH lub prawomocnie stwierdzonych roszczeń wzajemnych z roszczeniami „echo charlie” GmbH.

A.11. Odpowiedzialność

„Echo Charlie” nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z drobnego zaniedbania.
Za szkody powstałe w związku z roszczeniem gwarancyjnym, jak również z powodu braku staranności w związku ze świadczeniem usług, „echo charlie” GmbH ponosi odpowiedzialność do wysokości jednej trzeciej ceny umownej, ale nie przekraczającej kwoty 10.000,00 CHF w przypadku rażącego zaniedbania. Z drugiej strony, „echo charlie” GmbH wyklucza wszelką odpowiedzialność umowną i pozaumowną za szkody wynikające z zaniedbania jej organów i osób pomocniczych, jak również za szkody następcze zgodnie z sekcją A.11. Punkt 5 wyłączony. Roszczenia osób trzecich, w szczególności tych, które nabyły produkt „echo charlie” GmbH od klienta, są wykluczone, z wyjątkiem wszelkich roszczeń patentowych i praw autorskich (patrz sekcja A.14).

Odpowiedzialność „echo charlie” GmbH za odzyskanie danych jest wykluczona, chyba że „echo charlie” GmbH spowodowała ich zniszczenie w wyniku rażącego zaniedbania.

Odpowiedzialność „echo charlie” GmbH za podwykonawców, dostawców zewnętrznych lub usługodawców zaangażowanych za zgodą klienta lub bez niej, w zależności od przypadku biznesowego i według uznania „echo charlie” GmbH, jest wykluczona.

Wszelkie roszczenia klienta, z wyjątkiem tych wyraźnie określonych w niniejszych warunkach, niezależnie od podstawy prawnej, na jakiej zostały zgłoszone, w szczególności wszelkie roszczenia o odszkodowanie, zmniejszenie lub unieważnienie umowy, które nie zostały wyraźnie określone, są wykluczone. W żadnym wypadku klient nie jest uprawniony do żądania odszkodowania za szkody, które nie wystąpiły w samym przedmiocie dostawy, takie jak utrata produkcji, utrata możliwości użytkowania, utrata zamówień, utrata zysku, dodatkowe koszty personelu, inne szkody pośrednie i roszczenia osób trzecich.
Wyraźnie zaznaczono, że aplikacja „echo charlie” nie jest urządzeniem awaryjnym z nadmiarowymi ustawieniami bezpieczeństwa. Nadmiarowe systemy awaryjne powinny być instalowane w instytucjach, w których występują potencjalnie niebezpieczne sytuacje. echo charlie” GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu i życiu (obrażenia ciała), jeśli połączenie nie jest możliwe w sytuacji awaryjnej.

Prawa własności przemysłowej
O ile nie uzgodniono inaczej, „echo charlie” GmbH nie ponosi odpowiedzialności za to, że dostarczane przez nią produkty nie naruszają praw własności przemysłowej osób trzecich (patentów, praw autorskich lub innych praw własności). Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania „echo charlie” GmbH na piśmie, jeśli takie naruszenia zostaną wobec niego stwierdzone.

Jeżeli dostarczone produkty zostały wykonane zgodnie z projektami lub instrukcjami klienta, klient zwalnia „echo charlie” GmbH z wszelkich roszczeń wobec „echo charlie” GmbH z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej osób trzecich. Wszelkie koszty prawne (sądowe i adwokackie) zostaną pokryte przez klienta w odpowiednim zakresie.

Prawa licencyjne do oprogramowania
Wraz z dostarczeniem i opłaceniem oprogramowania nie nabywa się prawa własności do programu, a jedynie prawo do jego użytkowania. Programy pozostają własnością producenta. Korzystanie z oprogramowania podlega odpowiednim prawom licencyjnym producenta i może być wymagane niezależnie od „echo charlie” GmbH lub producenta przed zakupem oprogramowania. „echo charlie” GmbH nie jest upoważniona do decydowania o prawach licencyjnych innych producentów ani do rozporządzania takimi prawami. echo charlie” GmbH nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe licencje wydane przez użytkowników końcowych i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za szkody następcze. Klient uznaje istniejące prawa autorskie do nośników danych, instrukcji obsługi programów itp. zgodnie ze szwajcarskim prawem autorskim.

A.12. Częściowa niezdolność do pracy

W przypadku, gdy część niniejszych warunków umownych lub poszczególnych umów okaże się nieważna lub stanie się nieważna z mocy prawa, pozostałe części i postanowienia będą nadal obowiązywać. Luki w umowie wynikające z nieważnych lub prawnie nieskutecznych części muszą zostać wypełnione w taki sposób, aby cel gospodarczy prawnie nieskutecznych części został zachowany w jak największym stopniu.

A.13. Forma pisemna
Warunki umowne i poszczególne umowy zawierają wszystkie ustalenia między „echo charlie” GmbH a klientem. Zmiany, uzupełnienia i anulowanie warunków umowy wymagają formy pisemnej.

A.14. Patenty i prawa autorskie
W przypadku naruszenia praw własności przemysłowej lub praw autorskich na echo charlie GmbH spoczywają wyłącznie obowiązki określone w niniejszym dokumencie. Nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z połączenia, obsługi lub użytkowania produktów dostarczonych w ramach niniejszej umowy z produktami lub programami niedostarczonymi przez „echo charlie” GmbH lub wynikające z użytkowania programu niedostarczonego w ramach niniejszej umowy, jeżeli obrażeń można było uniknąć poprzez użycie innego oprogramowania. Ponadto „echo charlie” GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z modyfikacji dokonanych przez klienta lub osoby trzecie w produktach dostarczonych na podstawie niniejszej umowy.

A.15. Tajemnica

Obie strony wzajemnie zobowiązują się do zachowania poufności w odniesieniu do wszystkich informacji stanowiących część tajemnicy handlowej. Obejmuje to również informacje, pomysły, koncepcje i procesy związane z materiałem licencyjnym. Zakres poufności można dostosować do odpowiednich okoliczności, uzgadniając umownie określone środki.

A.16. Miejsce jurysdykcji

Niniejsze warunki umowne i poszczególne umowy podlegają prawu szwajcarskiemu. Miejscem jurysdykcji jest siedziba „echo charlie” GmbH.

B Umowa licencyjna na programy „echo charlie” GmbH

B.1. Przedmiot umowy

echo charlie” GmbH jest właścicielem praw własności intelektualnej i przemysłowej (prawa autorskie, patenty) wszystkich programów „echo charlie” GmbH. Udziela klientowi niezbywalnego i niewyłącznego prawa licencyjnego do osobistego korzystania z programów „echo charlie” GmbH określonych w poszczególnych umowach.

B.2. Prawo użytkowania

Klient zobowiązuje się korzystać z programów „echo charlie” GmbH wyłącznie na własny użytek i nie przekazywać ich, w tym dokumentacji, w całości lub w części, osobom trzecim ani nie udostępniać ich w żaden inny sposób. Z wyjątkiem prawa do korzystania przez klienta, wszystkie prawa do programów „echo charlie” GmbH pozostają przy „echo charlie” GmbH, nawet jeśli dokonano w nich zmian lub rozszerzeń. Do czasu uiszczenia opłat licencyjnych w pełnej wysokości „echo charlie” GmbH może ograniczyć lub zablokować prawo do korzystania z programów „echo charlie” GmbH. Bez wyraźnej pisemnej zgody „echo charlie” GmbH nie wolno wykonywać żadnych dodatkowych kopii programów „echo charlie” GmbH i związanej z nimi dokumentacji, z wyjątkiem kopii zapasowych, ani dokonywać żadnych zmian lub modyfikacji przez klienta lub osoby trzecie. Jeśli klient korzysta z programów „echo charlie” GmbH na kilku niezależnych lub połączonych w sieć komputerach, musi nabyć odpowiednie prawa licencyjne dla każdego z tych komputerów. W przypadku naruszenia tego prawa użytkowania, klient będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości pięciokrotności opłaty licencyjnej. Zapłata kary umownej nie zwalnia klienta z obowiązku wykonania umowy. „echo charlie” GmbH jest również uprawniona do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

B.3. Gwarancja

Klient jest świadomy, że zgodnie z aktualnym stanem techniki nie można zagwarantować, że oprogramowanie będzie całkowicie wolne od błędów. Z zastrzeżeniem tego ograniczenia „echo charlie” GmbH udziela gwarancji umownej na swoje programy na okres 12 miesięcy od daty dostawy. W ramach gwarancji „echo charlie” GmbH bezpłatnie usunie błędy programu w rozsądnym terminie. Klient musi zgłosić błędy na piśmie i w zrozumiałej formie. „echo charlie” GmbH nie może zagwarantować, że programy „echo charlie” GmbH mogą być używane w sposób nieprzerwany i bezbłędny, we wszystkich możliwych kombinacjach, z dowolnymi produktami sprzętowymi i danymi lub że usunięcie błędów programu zapobiegnie wystąpieniu innych błędów programu. Jeśli błąd programu można przypisać zmianie warunków użytkowania i obsługi, niewłaściwej lub nieautoryzowanej ingerencji w programy, błędom obsługi itp., firma „echo charlie” GmbH jest zwolniona ze swoich zobowiązań gwarancyjnych. Gwarancja „echo charlie” GmbH na oprogramowanie osób trzecich jest wyłączona, nawet jeśli takie oprogramowanie jest zintegrowane z programami „echo charlie” GmbH.

B.4. Czas trwania umowy

Umowa licencyjna na oprogramowanie użytkownika zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Po rozwiązaniu umowy klient zobowiązuje się zniszczyć lub usunąć wszystkie programy „echo charlie” GmbH i odpowiednią dokumentację lub zwrócić je „echo charlie” GmbH.

C Umowa zakupu sprzętu komputerowego

C.1. Przedmiot umowy

echo charlie” GmbH dostarczy klientowi sprzęt i produkty związane ze sprzętem określone w indywidualnej umowie. Obejmuje to na przykład komputery, urządzenia peryferyjne i wejściowe, komponenty sieciowe, oprogramowanie operacyjne, standardowe programy, bazy danych i materiały eksploatacyjne stron trzecich (zwane dalej sprzętem).

C.2. Własność

Produkty pozostają własnością „echo charlie” GmbH do momentu całkowitej zapłaty wartości umowy.

C.3. Gwarancja

Firma „echo charlie” GmbH udziela gwarancji na wady sprzętu, za które ponosi odpowiedzialność w związku z wadliwą instalacją. Okres gwarancji strony trzeciej obowiązujący od momentu dostawy wynosi zazwyczaj dwanaście miesięcy. Indywidualna umowa może przewidywać inne terminy. W okresie gwarancyjnym osoba trzecia jest odpowiedzialna za usunięcie usterek lub wad. echo charlie” GmbH koordynuje realizację usług gwarancyjnych przez osobę trzecią. Jeżeli „echo charlie” GmbH świadczy dodatkowe usługi na rzecz klienta, które nie są objęte gwarancją osoby trzeciej, podlegają one opłacie. Gwarancja nie obejmuje naprawy uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową obsługą ani wymiany materiałów eksploatacyjnych i nośników danych. echo charlie” GmbH nie może zagwarantować, że dostarczony przez nią sprzęt może być używany nieprzerwanie i bezbłędnie, we wszystkich możliwych kombinacjach, z jakimkolwiek oprogramowaniem.

D Umowa serwisowa dla programów „echo charlie” GmbH

D.1. Przedmiot umowy

echo charlie” GmbH oferuje klientom różne umowy dotyczące przedłużenia gwarancji i konserwacji oprogramowania, które uzupełniają usługi gwarancyjne dostawcy. W ramach tych umów gwarantowana jest dostępność, funkcjonalność i dalszy rozwój programów „echo charlie” GmbH dostarczanych klientowi zgodnie z indywidualną umową. Wyklucza to komponenty oprogramowania stron trzecich, nawet jeśli są one zintegrowane z programami „echo charlie” GmbH lub są warunkiem wstępnym funkcjonowania programów „echo charlie” GmbH. Jeśli zajdzie konieczność wymiany takich komponentów oprogramowania, odpowiednie koszty zostaną naliczone klientowi oddzielnie przez „echo charlie” GmbH.

D.2. Usługi

Dodatkowa umowa gwarancyjna i serwisowa dla programów „echo charlie” GmbH może obejmować następujące usługi, których charakter jest określony w indywidualnej umowie:

D.2.1. Zdalne wsparcie

Jeśli klient posiada odpowiedni sprzęt komunikacyjny, „echo charlie” GmbH oferuje również możliwość bezpośredniego wsparcia w sytuacjach problemowych na komputerze klienta za pośrednictwem Internetu.

D.2.2. Aktualizacje

echo charlie” GmbH będzie okresowo dostarczać klientowi ulepszenia i innowacje wprowadzone do programów „echo charlie” GmbH w formie aktualizacji. Instalacja aktualizacji przez „echo charlie” GmbH jest możliwa, ale podlega opłacie. Nowo opracowane, ukończone programy nie są uważane za aktualizacje. Moduły programu.

D.2.3. Usługi uzupełniające

Jeśli aktualizacje prowadzą do kolejnych usług (dostosowanie drukowanych dokumentów, etykiet, arkuszy kodów kreskowych, indywidualnych programów, ponowne wprowadzanie danych itp.

D.3. Infolinia i godziny wsparcia

Echo charlie” GmbH zazwyczaj świadczy usługi infolinii i wsparcia w normalnych godzinach pracy. Jeśli klient zgłosi usterkę oprogramowania, „echo charlie” GmbH rozpocznie prace mające na celu usunięcie usterki w czasie reakcji określonym w indywidualnej umowie. Zwykle nie można przewidzieć czasu trwania prac naprawczych. Jednakże „echo charlie” GmbH dokłada wszelkich starań, aby czas naprawy był jak najkrótszy.

D.4. Gwarancja

echo charlie” GmbH zobowiązuje się do świadczenia uzgodnionych w umowie usług serwisowych. Nie może jednak zagwarantować powodzenia swoich usług ani tego, że programy „echo charlie” GmbH mogą być używane w sposób nieprzerwany i bezbłędny, we wszystkich możliwych kombinacjach, z dowolnymi produktami sprzętowymi i danymi, ani tego, że korekta jakichkolwiek błędów programu zapobiegnie wystąpieniu innych błędów programu.

D.5. Czas trwania umowy

Umowa serwisowa dla programów „echo charlie” GmbH została zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron umowy na koniec roku umownego, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

E Umowa serwisowa

E.1. Przedmiot umowy

Umowa o świadczenie usług reguluje warunki świadczenia usług, takich jak doradztwo, zarządzanie projektami, instalacja sprzętu i oprogramowania, szkolenia, opracowywanie programów na zamówienie, wyjaśnienia z osobami trzecimi, transfer danych i podobne usługi w imieniu klienta, pod warunkiem, że nie są one objęte istniejącą umową o konserwację oprogramowania lub sprzętu. Rodzaj i zakres poszczególnych usług oraz dodatkowe postanowienia umowne są określone w poszczególnych umowach.

E.2. Obowiązek zachowania należytej staranności

Uzgodnione usługi będą świadczone przez „echo charlie” GmbH zgodnie z zasadami prawidłowej praktyki zawodowej oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

E.3. Wynik pracy

Usługi zasadniczo uznaje się za wykonane i zaakceptowane, gdy wynik pracy został przekazany klientowi.

E.4. Gwarancja
W przypadku usług „echo charlie” GmbH gwarantuje, że wynik pracy przekazany klientowi odpowiada specyfikacji określonej w indywidualnej umowie w momencie przekazania. Nie może jednak zagwarantować powodzenia swoich usług.

E.5. Prawa
Wszystkie wyniki pracy stworzone dla klienta na podstawie umowy wraz z odpowiednimi prawami własności należą do obu stron umowy po dokonaniu pełnej płatności kwot określonych w umowie. Nie ma to zastosowania do niestandardowych programów, które są oparte na programach „echo charlie” GmbH lub wywodzą się z nich. Podlegają one umowie licencyjnej oprogramowania użytkownika. echo charlie” GmbH może swobodnie dysponować pomysłami, koncepcjami, know-how i technikami opracowanymi przez „echo charlie” GmbH samodzielnie lub wspólnie z klientem.

MayDay Gold

Wszechstronna opieka
CHF 99 /miesiąc*
 • Mayday Basic, plus:

 • Wsparcie przez e-mail (czas odpowiedzi maks. 2 godziny**)
 • 3 rozmowy telefoniczne w miesiącu (maks. 30 min)
 • 6 godzin wsparcia na miejscu rocznie***

MayDay Plus

Oferowana ręka
CHF 49 /miesiąc*
 • Mayday Basic, plus:

 • Wsparcie przez e-mail (czas odpowiedzi maks. 16 godzin**)
 • 1 wsparcie telefoniczne miesięcznie (maks. 30 min)
 • 2 godziny wsparcia na miejscu rocznie***

Mayday Basic

Dla samopomocy
Bezpłatnie
 • Dokumentacja online
 • Samouczki wideo
 • Aktualizacje oprogramowania
 • Innowacje techniczne
 • Wsparcie przez e-mail po kosztach
 • Wsparcie telefoniczne po kosztach

Lean Back

Cena na zapytanie
Preis auf Anfrage
 • Porady dotyczące wyboru urządzenia/montażu i optymalnej konfiguracji
 • Zamawianie i konfiguracja urządzeń
 • Instalacja i konfiguracja urządzeń w Państwa infrastrukturze na miejscu**
 • Szkolenie online i/lub na miejscu

Proszę pozwolić nam sobie pomóc

Wspieramy Państwa
CHF 160 /Godzina*
 • Porady dotyczące wyboru urządzenia/montażu i optymalnej konfiguracji
 • Instalacja i konfiguracja aplikacji w Państwa istniejącej infrastrukturze na miejscu**
 • Szkolenie online i/lub na miejscu

Proszę zrobić to samemu

Dla obeznanych z technologią
Bezpłatnie
 • Proszę pobrać aplikacje na swoje urządzenia mobilne
 • Proszę zalogować się do aplikacji internetowej i rozpocząć konfigurowanie i wywoływanie aplikacji internetowej.

Delta

Dostosowane do Państwa praktyki
Cena na zapytanie
 • Wszystkie funkcje dostępne, możliwe specjalne życzenia
 • Indywidualna analiza potrzeb i wycena dla głównych klientów zatrudniających ponad 20 pracowników
 • Własny projekt: logo, kolory, indywidualny format kafelków itp.
 • Połączenie oprogramowania branżowego i innych rozwiązań, np. oprogramowania dla pacjentów ZaWin

Charlie

W przypadku dużych praktyk
CHF 99 /miesiąc*
 • Wszystkie funkcje Alpha, plus:

 • Kto: do 20 osób
 • Co: do 20 przedmiotów
 • Gdzie: do 20 pokoi
 • Asystent poza biurem
 • Połączenie z gościem lub pacjentem
 • Funkcja grupowa
 • Monitor poczekalni
Popularny

Brawo

Dla praktyk średniej wielkości
CHF 59 /miesiąc*
 • Wszystkie funkcje Alpha, plus:

 • Kto: do 10 osób
 • Co: do 10 przedmiotów
 • Gdzie: do 10 pokoi
 • Asystent poza biurem
 • Połączenie z gościem lub pacjentem

Alpha

Dla małych praktyk
CHF 29 /miesiąc*
 • Kto: do 4 osób
 • Co: do 4 przedmiotów
 • Gdzie: do 4 pokoi
 • Ponad 3000 ikon i symboli
 • Bezpłatne wiadomości push na smartwatchu, smartfonie i tablecie
 • Obsługa SMS**
 • Niezależne zarządzanie ludźmi/pokojami